Privacy


PRIVACYVERKLARING – SoftTouch

De website https://www.softtouch.eu (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

SoftTouch BVBA (hierna “SoftTouch”, “Wij” en “Ons”)

Ambachtenlaan 6A

9080 Lochristi

België

BTW BE 0466.078.169

privacy@softtouch.be

+32 (0)9 219 00 83

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

 1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”), een demo van onze dienstverlening aanvraagt (hierna de “Prospect”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die SoftTouch kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. SoftTouch behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

 • Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

SoftTouch bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is SoftTouch een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

SoftTouch heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. SoftTouch maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. SoftTouch zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)

SoftTouch doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

SoftTouch doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft SoftTouch de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als SoftTouch.

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen aanvraag van de Betrokkene (bijvoorbeeld na aanvraag van een demo); of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;

SoftTouch verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens SoftTouch over jou verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze online dienstverlening. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

Inhoud (de persoonsgegevens die u ons zelf verschaft in het kader van onze dienstverlening).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales.

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Beroepsgegevens (bedrijf);
 • Inhoud (de persoonsgegevens die u ons zelf verschaft via het aanvraagformulier).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Prospect een demo aanvraagt van onze dienstverlening.

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactgegevens (e-mailadres);
 • Beroepsgegevens (bedrijf);
 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);
 • Inhoud (de persoonsgegevens die ons zelf verschaft via het contactformulier).

             Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer je ons contactformulier invult en verstuurt.

 • Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klanten:
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.
 • Prospects
 • Het verwerken van demo-aanvragen waarna de Prospect gebruik kan maken van een demo exemplaar van onze dienstverlening.
 • Bezoekers:
 • Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website;

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze Cookie Policy [URL] voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.[

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan SoftTouch en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. SoftTouch behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.[

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen SoftTouch. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

 • Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 • Wat zijn jouw rechten?
 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
 • Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor SoftTouch om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 • Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. SoftTouch zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij SoftTouch kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan SoftTouch verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 • Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken.

 • Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar SoftTouch BVBA, Ambachtenlaan 6A, 9080 Lochristi of via e-mail aan info@softtouch.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.  

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door SoftTouch, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wat kan de FashionManager?   Vraag een demonstratie aan!